Privacyverklaring

Stichting Quadraam neemt privacy serieus. Wij gebruiken jouw gegevens en de gegevens van onze leerlingen uitsluitend om onderwijs te kunnen verzorgen en om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Indien je gegevens invult op onze website gebruiken wij deze gegevens om contact met je op te nemen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacy beleid

Stichting Quadraam verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving, willen hun ouders op een veilige manier bij het leren van hun kind betrekken en bieden onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving (waaronder de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt wanneer dit noodzakelijk is en uitsluitend door de functionarissen die noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot de gegevens.

Persoonsgegevens, doel verwerking en grondslag

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is om het onderwijs te verzorgen aan onze leerlingen, om ouders te kunnen betrekken bij het onderwijs, de arbeidsovereenkomst met onze medewerkers uit te kunnen voeren en contact op te kunnen nemen met iedereen die ons contactformulier invult. Ook kunnen je gegevens verwerkt worden indien Quadraam en/of een derde hier een gerechtvaardigd belang bij hebben. Ons verwerkingsregister bevat alle verwerkingen, en het doel en de grondslag van de verwerking. Als wij gegevens verwerken op grond van door jouw gegeven toestemming, heb je het recht deze toestemming op ieder gewenst moment weer in te trekken.

Beveiligen en bewaren

De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons veiligheidsbeleid en in ons informatiebeveiligingsbeleid. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als je (1) daar toestemming voor heeft gegeven, (2) dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met jou hebben, (3) als de wet dit van ons vraagt, (4) voor de vervulling van een taak van algemeen belang of (5) van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Quadraam is opgedragen. Met organisaties die je gegevens verwerken in opdracht van de school worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat je gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij delen gegevens met leveranciers van Quadraam, andere scholen, de Samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs, gemeenten en de Rijksoverheid, maar alleen indien dit nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Doorgifte landen buiten de EER

Quadraam geeft geen gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Waar (sub)verwerkers gegevens doorgeven naar landen buiten de EER, zien wij er op toe dat deze (sub)verwerkers dat doen op een wijze die de Algemene Verordening Gegevensbescherming toestaat.

Informatie en rechten

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kan je in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of om je gegevens aan jou of aan een derde partij over te dragen. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waar binnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren. In het modelantwoord hebben wij nader uitgewerkt hoe Quadraam met verzoeken van betrokkenen omgaat en binnen welke termijn Quadraam daarop zal reageren.

Wil je gebruik maken van (een van) deze rechten of heb je vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, dan kan je altijd contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), Dhr. M. van Groningen via fg@quadraam.nl.

Heb je een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met onze FG via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht je er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kan je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik- persoonsgegevens).

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Contactgegevens

Stichting Quadraam
Saturnus 7
6922 LX Duiven
026-3208800
bestuur@quadraam.nl

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK